CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru

CLERA
The Society for the
Tra
ditional Instruments of Wales
HAFAN Digwyddiadur Clybiau Alawon
Sesiynau
ALAWON Cysylltiadau
HOME BLOG Tune Clubs
Sessions
TUNES Contacts

Dyddiadur
Gweithdy

Events diary

Mehefin 2014

June

Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
23/6/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gâr   SA19 6EN
Maw/Tues
24/6/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
24/6/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Sadwrn Plant - chwarae i blant ddawnsio
Croeso i gerddorion - cliciwch am gerddoriaeth
Tŷ a Pharc Tredegar, Casnewydd  NP10 8YW
Sad/Sat
28/6/2014
09.45-12.30
Sadwrn Plant - play for children to dance
Players welcome - click here for the music
Tredegar House and Park, Newport  NP10 8YW

Gorffennaf 2014

July

Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
5/7/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
12/7/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad/Sat
19/7/2014
10.00-11.3
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Gŵyl Werin yn Proms Cymru
Gweithdai, perfformiadau a sesiynau
Neuadd Dewi Sant, Yr Ais,
Caerdydd  CF10 1AH
Sun/Sul
20/7/2014
13.00-20.00
Festival of Folk at the Welsh Proms
Workshops, performances, sessions
St David's Hall, The Hayes,
Cardiff  CF10 1AH
Gŵyl Werin yn Proms Cymru
Cyngerdd Mabon
Neuadd Dewi Sant, Yr Ais,
Caerdydd  CF10 1AH
Sun/Sul
20/7/2014
20.00
Festival of Folk at the Welsh Proms
Mabon in Concert
St David's Hall, The Hayes,
Cardiff  CF10 1AH

August 2014

Awst

Cystadleuaeth unawd gwerin offerynnol Clera
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Meysydd Gŵyl, Parc Arfordirol y Mileniwm
Llanelli   SA15 4DP
Sad / Sat
2/8/2014
14.00-15.00
Clera Welsh folk soloist competition
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod of Wales,
Festival Fields, Millennium Coastal Park
Llanelli   SA15 4DP
Sesiwn ddyddiol  Clera
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Meysydd Gŵyl, Parc Arfordirol y Mileniwm
Llanelli   SA15 4DP
Wythnos/Week
2-9/8/2014
11.00-12.00
Clera daily Welsh session
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod of Wales,
Festival Fields, Millennium Coastal Park
Llanelli   SA15 4DP

Daeth cyfnod ariannau Alawon Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ben ar Fai 31ain 2014.
Ewch at y blog i weld pa ddigwyddiadau a gynhaliwyd
Anelwn at gynnal y wefan hon er mwyn hysbysebu gwetihdai Clera a sesiynau sydd yn rhedeg yn gyson ar draws Gymru, a hefyd fel adnodd alawon i'w chwarae.

The period of funding Alawon Cymru activities by the Wales Arts Council ended on May 31st 2014.
Go to our blog to see the activities that have been supported.
We aim to maintain this website in order to publicise Clera workshops and sessions that are running regularly across Wales, and also as a source of
tunes to play.

Ymholiadau cyffredinol:
meurig@sesiwn.com
02920 626300
Mike Lease
Meurig Williams

General enquiries:
meurig@sesiwn.com
02920 628300

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
HAFAN DIGWYDDIADUR GWEITHDAI GWYBODAETH ALAWON CYSYLLTIADAU
HOME EVENTS DIARY
WORKSHOPS INFORMATION TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo