CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru

CLERA
The Society for the
Tra
ditional Instruments of Wales
Hafan Digwyddiadur Clybiau Alawon
Sesiynau BLOG ALAWON Cysylltu
Home Events Diary
Tune Clubs
Sessions BLOG TUNES Contact

Gwybodaeth
Gweithdy

Information

Clybiau Alawon ar draws Cymru

Cynllun dysgu a chwarae alawon traddodiadol

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi Clera, Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru yn ei fenter draws-Gymru, Alawon Cymru, i helpu cerddorion dysgu'n halawon traddodiadol a chodi safon eu chwarae. Mae pedair rhain i'r cynllun, sef Clybiau Alawon, Sesiynau Tiwtoriaid, Gweithdai a chyhoeddi llyfr o alawon sesiwn poblogaidd.

Cynllun cenedlaethol dysgu alawon traddodiadol
Sefydliad lleol yw clwb alawon sydd yn cwrdd yn rheolaidd  er mwyn galluogi ei aelodau i ddysgu alawon  traddodiadol Cymreig gyda'i gilydd. Mae arno angen man cyfarfod, trefnydd neu dîm trefnu ac aelodau sy'n mynychu. Yn y cyfarfodydd, gall aelodau cydweithio ar alawon sy'n adnabyddus i rai ohonynt neu ddysgu alawon newydd, a gallent gyflogi tiwtor i'w harwain.

Pa gefnogaeth mae Alawon Cymru yn cynnig i glybiau alawon?
Mae'n cynnig cymorthdal, hyd at uchafswm o £200 dros y flwyddyn, i annog clybiau alawon i gyfarfod a dod i adnabod a chwarae ein halawon, . Gellir defnyddio'r cymorthdal tuag at dalu tiwtor gyda chostau teithio, llogi ystafell os yw'n angenrheidiol, a chostau rhedeg fel dyblygu a hysbysebu. Cyniga hefyd taflenni cyhoeddusrwydd cyffredinol a ellir eu haddasu yn lleol, a hefyd cefnogaeth gwefan canolog fel man cyfeirio i'r clwb alawon agosach.
 

Sut mae cynnig am gynhaliaeth Alawon Cymru ar gyfer clybiau alawon?
Er mwyn derbyn cefnogaeth, mae angen i'r clwb :
 • cofrestru gyda'r cynllun gydag enwau tua 5 o bobl sydd â diddordeb, gan gynnwys y tiwtor/trefnydd
 • bydd angen i o leiaf un o'r grŵp fod yn aelod o Clera
 • darparu lleoliad a chyfres o ddyddiadau ar gyfer ei gyfarfodydd ac enwi tiwtoriaid a ystyrir
 • trefnu i gyfarfod o leiaf 5 gwaith
 • casglu taliad o bob aelod, e.e. £2 am bob cyfarfod, neu gyfanswm o £10 am y gyfres
 • darparu crynodeb o'r cyfarfodydd a gynhelir gydag enwau'r alawon a chofrestr o'r mynychwyr
Sut mae cofrestru clwb alawon gydag Alawon Cymru a derbyn y gefnogaeth?
Mae'r cyfanswm sydd ar gael i gefnogi Clybiau Alawon yn gyfyngedig, felly cwblhewch a danfonwch eich ffurflen gais heb oedi.
Bydd angen y manylion canlynol ar y ffurflen:

enw a manylion cysylltu'r trefnydd, enw'r clwb, lleoliad a dyddiadau am y cyfarfodydd cyntaf, rhestr o aelodau, amcan o'r gwariant a'r incwm y disgwylir.

Gofynnir i chi ddanfon y ffurflen ar ffurf electronig drwy e-bost os yn bosibl.


Meurig Williams, Secretary, Clera
57 Beulah Road, Rhiwbina Cardiff  CF14 6LU
 meurig@sesiwn.com


Tune Clubs across Wales

Learning and playing Welsh traditional tunes

The Wales Arts Council is supporting Clera, the society for Welsh traditional instruments in its cross-Wales initiative, Alawon Cymru to help musicians learn and play Welsh traditional tunes and to improve the standard of their playing. The project has four parts, namely Tune Clubs, Tutor Sessions, Workshops and publishing a book of common session tunes.

What is a tune club?
A tune club is a local organisation that meets periodically so that it members can learn Welsh traditional tune together. It needs a venue, an organiser or organising team and members who attend. Meetings may either involve working on tunes already learned or learning new ones, possibly in tutor sessions  with a paid tutor.

What support does Alawon Cymru offer to tune clubs?
It offers a funding subsidy to encourage tune clubs to meet and learn new tunes, up to a maximum of £200. The funding is there to help pay for a tutor with travel costs, room hire if this charge is unavoidable, and general running costs such as printing and advertising. It also offers adaptable generic publicity leaflets and central website support as a general reference so that interested players can find their nearest tune club.

How do you apply for Alawon Cymru support for tune clubs?
To receive this support, the tune club needs to:
 • register with the project with about 5 interested people, including the tutor/organiser
 • one member of the group needs to join Clera if not already a member
 • provide a location and a series of dates for its meetings and identify suitable tutors
 • arrange a minimum of 5 meetings
 • collect a payment from each member, £2 per meeting is suggested, or an overall sum of  £10 for the series
 • provide a summary of the meetings held with names of tunes played and attendance records
How do I register a Tune Club with Alawon Cymru and obtain the funding?
Only a limited number of tune clubs can be supported, so return your application soon.
You will need to provide the following information:
name & contact details of coordinator, name of club, venue and projected dates, list of members, projected expenditure and income.

If possible, the form should be returned in electronic form by e-mail.

Meurig Williams, Secretary, Clera
57 Beulah Road, Rhiwbina Cardiff  CF14 6LU
meurig@sesiwn.com

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today
HAFAN DIGWYDDIADUR GWEITHDAI BLOG GWEITHDAI ALAWON CYSYLLTIADAU
HOME EVENTS DIARY
WORKSHOPS WORKSHOP BLOG TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo